maison sur les roches ardennen

Huurvoorwaarden

HUURVOORWAARDEN Algemeen:

Degene die de huurovereenkomst afsluit is aansprakelijk voor alle betalingen.

Tevens is hij aansprakelijk voor de door hem, medehuurders, eventuele gasten veroorzaakte schade, ook indien deze schade na zijn vertrek uit de woning vastgesteld wordt.

De woning dient door de huurder en zijn medebewoners met de vereiste zorg te worden bewoond, met inachtneming van de rust voor de omgeving.

Bijkomende kosten:

Het verbruik van elektriciteit, water  en pellets voor kachel valt ten laste van de huurder à  € 35 per dag bij normaal verbruik. .

Personen en huisdieren:

Voor een ideaal en aangenaam verblijf raden wij aan de woning te huren voor maximum

8 personen, kinderen inbegrepen.

Er mogen nooit meer personen aanwezig zijn dan het aantal slaapplaatsen zoals vermeld in onze voorwaarden.

Er is geen toelating voor tenten, caravans of motorhomes.

Huisdieren zijn om praktische en hygiënische redenen NIET toegelaten .

Linnengoed:

Er zijn in alle slaapkamers hoofdkussens en dekbedden aanwezig  met beschermhoes.

De huurders moeten zich voorzien van lakens en/of dekbedovertrekken en kussenslopen.

Ook bij gebruik van slaapzak is een onderlaken en kussensloop vereist.

Wij wassen regelmatig onze beschermers. Indien iemand deze per ongeluk heeft vuil gemaakt, gelieve ons hiervan te verwittigen, zodat wij deze bij de eindcontrole kunnen verversen. De eindverantwoordelijke controleert ook het beddengoed en matrasbeschermers.

Indien deze schoongemaakt dient te worden zullen de kosten bij de afrekening van de waarborg afgehouden worden.

Eindschoonmaak:

Eindschoonmaak  is verplicht en kost 95€.  Dit bedrag wordt afgerekend bij de eindfactuur.

De woning goed opkuisen is een vereiste bij het verlaten ervan.

Het is prettig om binnen te komen in een propere woning, gelieve dan ook steeds respect te hebben voor de woning en het materiaal.

Bij ontbreken van materiaal na uw verblijf zullen de nodige kosten van uw waarborg worden afgetrokken.

Bij vertrek:

Pannen, servies en bestek dienen afgewassen (vaatwas) en terug op hun plaats opgeborgen te zijn.

Barbecue en roosters na gebruik reinigen.

Alle prullenbakjes en vuilbakken keuken leegmaken en reinigen.

Alle huisvuil gescheiden zoals reeds voorgeschreven in de vuilbak aan de straat werpen.

Glas en  karton worden meegenomen door huurders.

Ramen en deuren sluiten..

Alle binnendeuren laten openstaan voor ventilatie.

Steeds goed controleren of u niets vergeten bent .

De  standen van elektriciteitsteller en waterteller opnemen en   onmiddellijk naar de eigenaar sms’en.

Afval:

Het afval moet gescheiden worden en in vuilniscontainer aan de straatkant geplaatst te worden.

Eventuele achteraf verstuurde boetes van de gemeente zullen ten koste van de huurder zijn gedurende zijn verblijf.

 

 

  “Goede afspraken maken goede vrienden”

Juridische verantwoordelijkheid van “Maison Sur Les Roches”.

Artikel 1

“Maison Sur Les Roches” kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige verstoring, wijziging of verhindering van het verblijf van de klant, indien dit het gevolg is van onvoorziene of onoverkomelijke gebeurtenissen buiten zijn wil.  “Maison Sur Les Roches l” kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor ongemakken, veroorzaakt door het werk van derden, zoals gemeente, provincie, enz.  Evenmin kan “Maison Sur Les Roches ” verantwoordelijk worden gehouden voor onderbreking van water of elektriciteit , indien dit het resultaat is van gebrek aan regenval. “Maison Sur Les Roches” wijst elke verantwoordelijkheid af voor verlies, diefstal of beschadiging van bagage, persoonlijke eigendommen of voertuig, zomede voor kosten, voortvloeiend uit het niet op tijd bereiken van het vakantiehuis ten gevolge van vertraging.

Artikel 2. Reserveren en prijs.

Een reservering is geldig vanaf het moment, dat “Maison Sur Les Roches ” de vereiste aanbetaling heeft ontvangen.

Het betalen hiervan houdt in, dat de huurder heeft kennis genomen en akkoord gaat met de hier genoemde algemene huurvoorwaarden en de volledige omschrijving van de woning, die hij heeft gehuurd.

De prijzen van “Maison Sur Les Roches ” zijn berekend in EURO’S en zijn per woning per week of andere periode, indien zo vermeld op de huurovereenkomst. BTW is hier niet van toepassing. Kosten van maaltijden, dranken, enz. zijn nooit in de prijs inbegrepen. Bijkomende kosten, zoals eindschoonmaak, verbruikskosten, enz. zijn bij de woningomschrijving vermeld en zijn nooit bij de prijs inbegrepen, tenzij anders vermeld.

Artikel 3. Betaling van de huurprijs.

Voor iedere reservering moet 250 € van de huurprijs worden aanbetaald. Deze aanbetaling moet binnen 7 dagen na de factuurdatum door “Maison Sur Les Roches” ontvangen zijn.

Het restant + kosten + waarborg moet uiterlijk 6 weken voor de aanvang van het verblijf in de vakantiewoning door “Maison Sur Les Roches” zijn ontvangen. Indien dit niet heeft plaats gevonden, zal de huurder een brief per mail ontvangen met het verzoek het restant binnen 5 werkdagen te betalen. Gebeurt dit niet, dan zal dit gezien worden als een annulering van de woning door de huurder en zijn de annuleringsvoorwaarden van artikel 4 van toepassing.

“Maison Sur Les Roches” heeft dan tegelijkertijd het recht de betreffende vakantiewoning opnieuw voor verhuur aan te bieden.

Indien de reservering minder dan 3 weken voor de aanvang van de huurperiode plaats vindt, dan dient betaling van de volledige huurprijs per ommegaande plaats te vinden.

Na ontvangst van het restant van de huurprijs, worden de reispapieren per mail of per post aan de huurder toegestuurd. Hierbij is alle noodzakelijke informatie betreffende nog mee te brengen benodigdheden en waar de sleutel kan afgehaald worden.

Artikel 4. Annulering door de huurder.

Elke annulering moet schriftelijk of per mail aan “Maison Sur Les Roches” worden gemeld.

“Maison Sur Les Roches” brengt de volgende bedragen in rekening, afhankelijk van de datum van annulering door de huurder:

annulering meer dan 3 maanden voor de aanvang van de huurperiode: 10 euro.

annulering tussen de 90e en de 60e dag voor de aanvang van de huurperiode: 25% van de huur.

annulering tussen de 59e en de 15e dag voor de aanvang van de huurperiode: 50% van de huur.

annulering minder dan 15 dagen voor de aanvang van de huurperiode: 100% van de huur.

Indien de huurder geen gebruik maakt van de vakantiewoning of deze voor het einde van de huurperiode verlaat, zal er geen enkel restitutie plaats vinden.

Artikel 5. Annulering door “Maison Sur Les Roches”.

Indien door onvoorziene omstandigheden “Maison Sur Les Roches” een huurovereenkomst moet annuleren, zal de huurder hiervan onmiddellijk op de hoogte worden gebracht en restitutie van aanbetalingen plaatsvinden.

Indien de annulering van de huurovereenkomst niet het resultaat is van overmacht, dan zal “Maison Sur Les Roches” bovendien een extra bedrag van 20% van de huursom betalen, zijnde de gebruikelijke vergoeding voor schade en ongemak.

Artikel 6. Klachten en geschillen.

Geen enkele klacht zal in behandeling worden genomen, indien deze niet binnen 48 uur na het in bezit nemen van de vakantiewoning telefonisch wordt gemeld en wordt gevolgd door een aangetekend schrijven. Dezelfde regel geldt, indien er zich tijdens het verblijf in de vakantiewoning iets ernstigs voordoet.

Indien de huurder weigert bezit te nemen van de vakantiewoning, omdat de staat van de woning niet overeenkomst met wat hij er redelijkerwijs van mag verwachten, dan dient hij onmiddellijk contact op te nemen met “Maison Sur Les Roches”. Indien het niet mogelijk is om tot overeenstemming te komen, dan moet hij de klacht door een ter zake kundige, een deurwaarder of een notaris laten verifiëren, teneinde een objectief oordeel te verkrijgen.

Het huidige contract is opgesteld en moet worden geïnterpreteerd naar Belgisch recht. Alle geschillen, die uit dit contract zouden kunnen rijzen vallen onder de exclusieve jurisdictie van het Belgische gerecht.

Artikel 7. Omschrijving.

Alle losbladige informatie of informatie op de Internet site van”Maison Sur Les Roches” betreffende de vakantiewoning, de indeling, het meubilair of de desbetreffende voorzieningen is te goeder trouw verstrekt, op basis van gegevens van de eigenaar of geconstateerd naar aanleiding van controles ter plekke door “Maison Sur Les Roches”.

Indien hierin een verandering plaats vindt tussen het moment van reservering en de aanvang van de huurperiode, zal “Maison Sur Les Roches” de huurder hierover informeren, doch dan kan “Maison Sur Les Roches” hiervoor niet verantwoordelijk worden gesteld.

Indien, ondanks alles, de informatie betreffende de vakantiewoning, de indeling, het meubilair, het maximum aantal bewoners of de desbetreffende voorzieningen niet juist blijkt te zijn, dan dient de huurder “Maison Sur Les Roches” hiervan onmiddellijk in kennis te stellen, zodat deze het één en ander kan herstellen.

Alle informatie betreffende toerisme en sportieve activiteiten is door derden verstrekt en valt buiten de verantwoordelijkheid van “Maison Sur Les Roches”.

Artikel 8. Aankomst en vertrek.

De aankomst in een vakantiewoning vindt normaliter plaats tussen 16 en 19 uur, tenzij anders is overeengekomen. Het wordt aanbevolen om de avond voor vertrek telefonisch contact op te nemen met degene, die de ontvangst regelt, teneinde een precieze tijd en plaats af te spreken en om opnieuw te bellen, indien de afspraak gewijzigd moet worden ten gevolge van onvoorziene omstandigheden. Indien deze procedure niet wordt gevolgd, kan “Maison Sur Les Roches” niet verantwoordelijk worden gehouden voor het niet in bezit kunnen nemen van de woning op het moment, dat de huurder ter plekke arriveert.

De vakantiewoning moet uiterlijk om 10 uur verlaten worden(tenzij anders vermeld in huurovereenkomst) op de dag van vertrek of 18 uur indien verlaten van de woning op zondagavond

De sleutel van de woning dient men in de Masterlock te plaatsen.

Artikel 9. Maximum aantal bewoners.

In de vakantiewoning mogen niet meer dan 8 personen ( volwassen en kinderen ) logeren.

Indien dit aantal overschreden wordt, kan degene, die de ontvangst regelt de toegang tot de vakantiewoning aan deze extra personen ontzeggen.

Indien er op een later tijdstip, buiten medeweten van degene, die de ontvangst regelt, toch extra personen in de woning komen logeren, ontstaat er onmiddellijk een vordering van 25% van de huursom per extra persoon, die, indien nodig, zal worden ingehouden op de waarborg.

Artikel 10. Huisdieren.

In de woning is het niet toegestaan om een huisdier mee te nemen in de huurovereenkomst.

Artikel 11. Waarborg.

Het bedrag van de waarborg staat op het huurcontract vermeld. Dit bedrag dient per overschrijving te worden betaald. Conform de wet wordt deze waarborg binnen 2 weken na het verlaten van de woning  teruggestort, met aftrek van eventuele kosten voor het herstel van achteraf geconstateerde schade aan de woning.

Artikel 12. Bijkomende kosten.

Zijn verbruik van water, elektriciteit, verwarming en schoonmaak. De verblijfsbelasting is voor rekening van de verhuurder en is derhalve bij de huursom inbegrepen.

Artikel 13. Schoonmaak.

Het huis dient schoon en netjes te worden aangetroffen. Is dit niet het geval, dan moet dit onmiddellijk aan degene, die de ontvangst regelt gemeld worden, zodat deze het één en ander kan herstellen. Bovendien dient de huurder dit binnen 6 uur aan “Maison Sur Les Roches” te melden. Bij het vertrek dient de huurder de woning schoon en netjes achter te laten, met bijzondere aandacht voor het sanitair, de keuken, het glaswerk en de vloer. Niettemin behoud de eigenaar zich het recht voor een extra bedrag met de waarborg te verrekenen, indien dit niet naar behoren is verricht.

Artikel 14. Geluidsoverlast.

Men dient er rekening mee te houden dat de woning gelegen is in een “bosrijke” residentiële wijk waar er na 22.00u ( gemeentelijke bepalingen Durbuy ) géén lawaai meer mag gemaakt worden.

Dit betekent niet dat je “stil” moet zijn, maar wel dat je geen overlast mag plegen zoals luide muziek of hard gelach … om zo de buren geen hinder te bezorgen. Interventies en boetes vanwege nachtlawaai zullen steeds op de huurder verhaald worden.

Artike 15.Roken.

Er wordt vriendelijk gevraagd NIET te roken in de vakantiewoning.

 

Maison Sur Les Roches                 Gsm 0032473477866

E-mail: info@maisonsurlesroches.be

 

Het vakantiehuis bij uitstek in Bomal, Ardennen

Vakantiehuis Bomal-Sur-Ourthe in de Ardennen. Een prachtige villa voor 8 personen in de ardennen. Maison sur les roches.

Deze vakantiewoning in de ardennen, Boma. Moderne een vakantiewoning inrichting en een zeer goede verzorgde uitrusting. Maison sur les roches.

Maison sur les roches, Bomal, Ardennen

Maison sur les roches. Vakantiehuis en vakantievilla in de Ardennen

Vakantievilla in de Ardennen. Charmante vakantiewoning.
© 2023 Vakantiehuis "Maison Sur Les Roches" | Bomal-Sur-Ourthe - Ardennen | info@maisonsurlesroches.be | webdesign: hetdrukpunt